top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Mebema, gevestigd te Middelbeers.

Versie geldig vanaf 13-05-2022

Artikel 1. Algemeen

 

 1. Onder 'Mebema' wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Mebema Metaalbewerkingsmachines, Kosterstraat 2a, 5091BV, Middelbeers, KvK 82311161, Btw nr. NL003673501B44.

 

 1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Mebema voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Deze voorwaarden tevens van toepassing, indien Mebema voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

 

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Mebema erkend.

 

 1. In het geval de Voorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

 

 1. Indien enig onderdeel van de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

 

 

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Mebema.

 

 1. Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Mebema pas na schriftelijke bevestiging door Mebema. Alleen een door Mebema verzonden factuur of ondertekend koopcontract staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

 

 1. Indien bij een verkoop een ondertekend koopcontract is opgesteld zijn Mebema en afnemer hieraan gebonden.

 

 1. Aanbiedingen van Mebema gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

 1. Mebema kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

 1. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn

 

slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen en ondertekend door beide partijen.

 

 

 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

 

 1. Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, exclusief omzetbelasting.

 

 1. Mebema garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de opdracht niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

 

 1. Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de afnemer het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

 

 

Artikel 4. Aflevering/levering door de Mebema verkochte producten

 

 1. De afnemer dient ervoor te zorgen in geval de aankoop een motorvoertuig betreft deze bij afhaling / aflevering-voorzien is van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen.

 

 1. In geval het product afgehaald / geleverd wordt is schade ontstaan tijdens het laden aan het gekochte product en of eigendommen behorende bij de afnemer zoals zijn/haar voertuig voor rekening van de afnemer.

 

 1. Indien afnemer of zijn metgezellen helpen met laden en of lossen van het gekochte product geschiet dit op eigen risico, Mebema is niet aansprakelijk bij het oplopen van letselschade bij afnemer of zijn/haar metgezellen.

 

 1. Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct na ontvangst van de betaling verzonden. Voor het verzenden van bestelde zaken kan Mebema verzendkosten in rekening brengen. De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij Mebema bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard, en afgegeven aan de natuurlijke persoon die zich op het afleveradres bevindt.

 

 1. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de artikelen worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

 

 1. Aan de leveringsplicht van Mebema zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Mebema geleverde zaken 1 keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

 

 1. Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken

 

geheel voor rekening van de afnemer, tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

 

 

 

Artikel 5. Afhaling/levering van de door Mebema aangekochte producten

 

 1. In geval Mebema een aangekocht product afhaald en deze door de verkopende partij geladen wordt is schade ontstaan tijdens het laden aan het aangekochte product en of eigendommen behorende bij de verkopende partij zoals zijn/haar voertuig voor rekening van de verkopende partij.

 

 1. In geval de verkopende partij het aangekocht product bij Mebema levert, en deze door de verkopende partij gelost wordt is schade ontstaan tijdens het lossen aan het aangekochte product en of eigendommen behorende bij de verkopende partij zoals zijn/haar voertuig voor rekening van de verkopende partij.

 

 1. Indien verkopende partij helpt met laden en of lossen van het door Mebema aangekochte product is verkopende partij verantwoordelijk bij het ontstaan van letselschade.

 

 

 

Artikel 6. Levertijd

 

 1. Een door Mebema opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van Mebema zijn, waarna Mebema zal trachten om binnen 30 dagen levering te doen plaatsvinden.

 

 1. De regels van de koop op afstand zijn niet van toepassing daar Mebema de mogelijkheid biedt het product vooraf te bezichtigen.

 

 

 

Artikel 7. Gebreken, aansprakelijkheid en garantie

 

 1. Nieuwe producten worden gegarandeerd voor een termijn gelijk aan de garantietermijn van de fabrikant of importeur. Deze termijn wordt op de factuur vermeld.

 

 1. Gebruikte producten worden tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur voetstoots in de betekenis ‘met alle bekende en onbekende gebreken’ zonder garantie verkocht. De afnemer koopt het gekochte zoals hij het bij Mebema aantreft. De afnemer koopt op eigen bate en schade, zonder dat hij daarbij kan afgaan op vermeldingen of mededelingen vanwege Mebema. In het geval de afnemer zelf niet de juiste kennis heeft om de staat van het product te beoordelen, is hij verplicht een derde met de juiste kennis in te schakelen. Voor het volledig zijn van het gekochte, het doelmatig, deugdelijk, veilig, duurzaam functioneren of de bruikbaarheid, dan wel het economisch nut van het gekochte wordt niet ingestaan. Mebema staat evenmin in voor het voldoen aan voorschriften ingevolge

 

de Warenwet of enig ander ter zake van het gekochte geldend wettelijk vereiste.7.3

 

 1. Mebema voert nimmer een veiligheidskeuring uit op de producten, dit valt onder de verantwoordlijkheid van de afnemer.

 

 1. Mebema is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

 

 1. Garantieaanspraken vervallen indien de afnemer wijzigingen of reparaties aan de zaak heeft uitgevoerd.

 

 1. Indien een gebrek valt onder de garantie dan is het ter keuze van Mebema of zij het gebrek herstelt, een nieuw onderdeel levert, het geleverde vervangt, het geleverde ter reparatie/vervanging aanbiedt aan fabrikant of importeur of het aankoopbedrag restitueert. In geval van aanbieding aan fabrikant of importeur conformeert afnemer zich aan de termijnen die de fabrikant of importeur  hanteert voor vervanging of herstel.

 

 

 1. Indien het geleverde ten gevolge van een gebrek waarvoor enige garantie geldt, dient te worden vervoerd naar Mebema of een derde, is dat transport voor rekening en risico van afnemer, behoudens andersluidende bepalingen van een eventueel toepasselijke garantieregeling van een fabrikant of importeur.

 

 

 1. Aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door onoordeelkundig dan wel niet- deskundig gebruik is uitgesloten.

 

 

 1. Indien de afnemer klachten heeft aangaande het gekochte dient dit terstond na ontdekking te worden gemeld bij de afhaling / levering.

 

 1. Voor gevolgschade en milieuschade hoe dan ook ontstaan, is Mebema nimmer aansprakelijk.

 

 1. Schadevergoeding is in een voorkomend geval beperkt tot het bedrag van de betaalde prijs. In geval de afnemer recht heeft gehad op aftrek van Btw, is dat het bedrag van de betaalde prijs exclusief Btw.

 

 

 

Artikel 8. Ontbinding

 

 1. Onverminderd de rechten van Mebema op basis van de wet is Mebema gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden met het recht op schadevergoeding jegens de afnemer indien na het sluiten van de overeenkomst aan Mebema omstandigheden ter kennis komen die Mebema goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien Mebema bij

 

het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie) alsmede in geval van faillissement van de afnemer, een eigen aanvraag tot faillissement door de afnemer, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de afnemer of inbeslagname van enig deel van zijn vermogen.

 

 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Mebema zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Mebema bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

 

 

Artikel 9. Overmacht

 

 1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waarop Mebema geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij Mebema en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

 

 1. Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Mebema de verbintenis had moeten nakomen.

 

 1. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Mebema niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

 1. Indien Mebema bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 

 

 

Artikel 10. Betaling

 

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels een bank-transactie plaats te vinden na het plaatsen van de bestelling van de producten of na het ontvangst van de factuur. Betaling in termijnen is niet mogelijk.

 

 1. Indien afnemer niet binnen 8 dagen betaald na het aangaan van de overeenkomst dan heeft Mebema het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden en het product aan een derde partij te verkopen. Eventueel gedane aanbetaling komt ten goede van Mebema.

 

 1. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 

 1. In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Mebema en de verplichtingen van de afnemer jegens Mebema onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Indien Mebema haar vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 350 euro.

 

 1. Indien Mebema kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De eigendom van alle door Mebema aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Mebema zolang de afnemer de vorderingen van Mebema uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Mebema wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 

 1. De door Mebema geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

 1. De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

 1. De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Mebema of een door Mebema aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Mebema haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

 1. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Mebema zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

 1. De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Mebema.

 

 

 

 

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Mebema geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Mebema en/of haar leveranciers.

 

 1. Partijen verbinden zich om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

 

 

 

Artikel 13. Toepasselijk recht

 

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mebema is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

 

Artikel 14. Geschillen

 

 1. De afnemer kan voor vragen en/of klachten bellen naar Mebema op het nummer 0031 13 590 8865, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur. Klachten worden doorgaans binnen 30 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

 

 1. Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen Mebema en de afnemer respectievelijk de verkoper dienen te worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant te ’s- Hertogenbosch.

bottom of page